Vyučovací predmet PLÁVANIE je súčasťou školského vzdelávacieho programu a vyučuje sa v 5. ročníku 1 hodinu týždenne.

Cieľ predmetu:

 1. Emotívnosťou vodného prostredia získať trvalý pozitívny vzťah k plávaniu v bazéne a aj v prírode.
 2. Mať trvalý vzťah k plaveckým a iným vodným športom.
 3. V pravidelnej pohybovo-rekreačnej činnosti využívať plávanie.
 4. Mať pozitívny vzťah k ostatným účastníkom vykonávajúcim plavecké aktivity.

Obsah predmetu:

 1. Získať základné poznatky o plávaní a technikách.
 2. Naučiť sa základné hygienické pravidlá, o otužovaní a disciplíne.
 3. Naučiť sa techniky plaveckých spôsobov.
 4. Poznať bezpečnosť, úrazovú zábranu a uvedomelú pomoc iným.
 5. Poznať zdravotný význam plávania.
 6. Plávanie brať ako súčasť životného štýlu človeka.
 7. Vedieť sa rozcvičovať na suchu pred plávaním.
 8. Poznať základnú terminológiu a názvy plaveckých spôsobov.
 9. Poznať plavecký výstroj, starostlivosť oň a prípravu na plávanie .
 10. Ovládať pravidlá bezpečnosti pri plávaní a pohybe v bazénoch.
 11. Poznať základné pravidlá plaveckých pretekov.

Formy a metódy predmetu:

 1. Nácvik  splývania
 2. Nácvik súhry nôh a paží  / kraul, znak, /
 3. Obrátky.
 4. Lovenie predmetov.
 5. Plávanie pod vodou.
 6. Štafetové súťaže.
 7. Štartový skok.

Výkonový štandard:

 1. Vedieť správne vykonať a ukázať základné pl. pohyby zo zvoleného pl. spôsobu.
 2. Vedieť pomenovať a popísať obrátku zvoleného pl. spôsobu.
 3. Vedieť základné pravidlá plaveckých pretekov.
 4. Vedieť používať plavecké okuliare a plavecké pomôcky.
 5. Preplávať technicky jeden plav. spôsob min. 50 m.

Tento vyučovací predmet je súčasťou školského vzdelávacieho programu a vyučuje sa v 1. a 2. ročníku  jedna hodine  týždenne. Obsah predmetu prispieva k upevňovaniu zdravia a zvyšovaniu pohybovej výkonnosti žiakov. Svojím zameraním má výnimočné a špecifické postavenie, nakoľko  sa pohybové aktivity realizujú vo vodnom prostredí. Žiaci si osvojujú zásady dodržiavania hygienických návykov, súbory cvičení na posilňovanie, správne držanie tela a  rozvoj dýchania.  Učia sa bezpečne pohybovať vo vode, spolupracovať pri hrách a dodržiavať dohodnuté pravidlá. Objavujú rôzne možnosti manipulácie s náčiním napr. lopty, obruče, plávacie dosky. Učia sa byť aktívni pri úlohách vyplývajúcich z pravidiel hry a prejavovať schopnosť spolupracovať v kolektíve. Dôležité je, aby žiaci prežívali radosť z pohybu vo vode. Napodobňujú pohyb zvierat, čím sa rozvíja ich fantázia a tvorivosť. Súčasťou  predmetu sú aj rôzne súťaže, kde sa učia reagovať pri víťazstve a prijať prehru s uznaním kvalít súpera. Tento predmet je u žiakov veľmi obľúbený.