V marci 2010 bol v dôsledku havarijného stavu odstavený školský výukový bazén. S opravami  sa začalo v októbri 2010 a v tomto školskom roku  2011/2012 bol znovu daný do prevádzky. Zrenovovaný školský výukový bazén  je  určený  v dopoludňajších hodinách  na základný plavecký výcvik pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, ale aj na predmet Hry vo vode v 1. a 2. ročníku a predmet  Plávanie v 5. ročníku. Popoludní sa využíva na činnosť  záujmových útvarov : plavecké krúžky a zdravotné plávanie. Radi predstavujeme pekný zrekonštruovaný bazén nielen údajmi (dĺžka 16,5 m, využitý nový spôsob úpravy – vnútorná  plocha pokrytá  modrou fóliou), ale aj fotografiami, ktoré si môžete pozrieť. Príďte medzi nás a budete tak , ako sú už  teraz  naši  žiaci a ich rodičia, očarení  realitou, ...

plavaren_01
bwd  Fotka 1/5  fwd

Organizačné pokyny

 1. Žiaci disciplinovane prichádzajú do šatne, prezlečú sa do plaviek a čakajú na vyučujúceho.
 2. Pred vstupom do bazéna sa musí každý žiak dôkladne osprchovať a podľa potreby použije WC.
 3. V priestoroch šatne, bazéna sa zakazuje jesť a piť.
 4. Vyučovacia hodina začína príchodom učiteľa plávania, ktorý zodpovedá za osprchovanie žiakov i za priebeh vyučovacej hodiny.
 5. Žiak je oslobodený z vyučovania plávania len na  návrh lekára a na základe žiadosti rodičov.
 6. Žiak je povinný vstupovať do bazéna s plávacou čiapkou.
 7. Je zakázané nosiť a nechávať v šatni cennosti a mobilné telefóny. Žiak je povinný si ich uložiť u učiteľa z vysielajúcej školy.
 8. Žiak nesmie vstupovať do bazéna s kožnými chorobami (bradavice, otvorené rany, herpes).
 9. V priestoroch plavárne, v šatniach a priľahlých priestoroch sa zakazuje behať, kričať, skákať.
 10. V priestoroch plavárne, v šatniach a priľahlých priestoroch sa žiak riadi pokynmi a radami vyučujúceho.
 11. Akékoľvek poranenie, úraz je žiak, alebo svedok úrazu a poranenia povinný nahlásiť vyučujúcemu plávania ihneď počas hodiny.
 12. Škody spôsobené v priestoroch plavárne hradí žiak, ktorý škodu spôsobil.
 13. Po skončení vyučovacej hodiny plávania sa žiak osprchuje a použije sušiareň.
 14. V prípade nájdenia vecí v šatni, na bazéne, žiak je povinný odovzdať ich vyučujúcemu alebo hygienickej obsluhe.
 15. Žiaci sú na začiatku plaveckého výcviku poučení s pravidlami bezpečného správania v priestoroch školskej plavárne.
 16. Žiakom je zakázané zdržiavať sa samým v priestore bazéna!

Základná škola na Trebišovskej 10 si získala za štyri desaťročia svoje dobré meno nielen mnohými aktivitami a vynikajúcimi športovými výsledkami, ale najmä možnosťou všestranne využívať plavecký bazén  na základný plavecký výcvik pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.

Čítať celý článok...