Aj v tomto školskom roku žiaci 6. ročníka na hodinách fyziky predstavovali svojim spolužiakom veľmi zaujímavé pokusy. Experimenty boli zamerané na vlastnosti kvapalín a plynov a možnosti využitia týchto vlastností v praxi.

Žiaci sa  hravou formou učia poznávať zákonitosti prírody,  učia sa  vytvárať vlastné projekty a prezentovať takto nadobudnuté vedomosti svojim spolužiakom.

Fotogaléria:

Photo0244
bwd  Fotka 1/16  fwd