foto_01
bwd  Fotka 1/10  fwd

Základná škola Trebišovská 10 v Košiciach patrí od 1. 9. 1969 do vzdelávacej sústavy regionálneho školstva, ktoré riadi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Škola sa nachádza v Košiciach. Je plne organizovanou školou mestského typu s právnou subjektivitou. Poskytuje základné vzdelanie pre  žiakov od 1. až po 9. ročník.

V priestoroch školy sú umiestnené učebne, dve telocvične, školský výukový bazén, dve počítačové učebne, odborné učebne a športový areál. V školskom roku 2011/2012 navštevuje školu 480 žiakov v 24 triedach. Na prvom stupni je to 12 tried, na druhom stupni 10 tried s priemerným počtom žiakov 20.

Škola ako samostatná rozpočtová organizácia na úseku školstva zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov podľa učebného plánu pre 1.–9.ročník základnej školy a rozvíja psychomotorickú, intelektuálnu a emocionálnu oblasť osobnosti dieťaťa s rešpektovaním jeho vekových a individuálnych osobitostí.

Škola sa nachádza na sídlisku Terasa v mestskej časti Košice-Západ. Má výhodnú polohu na dochádzanie žiakov z iných častí mesta, aj z blízkeho okolia. Prevládajú žiaci z obvodu školy, ale navštevujú ju aj žiaci z iných obvodov školy. Školu navštevujú žiaci prvého a druhého stupňa vo veku od 6 do 15 rokov. Vo výchove a vzdelávaní pokračujú na stredných školách.

>Pedagogický zbor má  vyše 39 členov, v ktorom sa spájajú začínajúci aj skúsení pedagógovia. Všetci pedagógovia sú kvalifikovaní. V škole pracuje výchovná poradkyňa,  koordinátorka prevencie drogových a psychopatologických závislostí a koordinátorka pre   environmentálnu  výchovu. Kolektív pedagógov školy sa snaží poskytovať našim žiakom kvalitné vzdelanie, vychovávať ich k tolerancii, dôvere a vzájomnej úcte. Pri napĺňaní tohto cieľa je nevyhnutné dodržiavať určité pravidlá a dohody, plniť si povinnosti a byť zodpovedný za každý svoj skutok  a správanie.