Výchovný poradca: RNDr. Ingrid Jurisová

Konzultačné hodiny: streda  od 14:00 h  do 15:00 h

- konzultáciu je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle: 055 6424647

Školský psychológ: PhDr. Viera Molčanová

Výchovný poradca:

•  plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového vývinu detí.
• poskytuje konzultácie žiakom, rodičom, zákonným zástupcom a učiteľom.
• sprostredkuje spoluprácu školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou   o deti.

Obsahom jeho práce v škole je spolupráca:

  • s vedením školy
  • školským psychológom
  • koordinátorom prevencie
  • s pedagógmi
  • s triednymi učiteľmi
  • so žiakmi
  • s rodičmi
  • s centrami pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
  • s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
  • so strednými školami

Výchovný poradca vykonáva  administratívnu agendu:

Realizuje kariérne poradenstvo (usmerňuje žiakov v profesijnej orientácii, sprostredkováva im potrebné informácie, organizuje pre nich návštevu workshopov stredných škôl).

Vedie evidenciu žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ a spracováva podklady a prehľady o profesijnej orientácii žiakov.


Zodpovedá za predloženie prihlášok riaditeľovi školy v súlade so záväznými a vyhláškou danými termínmi a prihlášky včas odosiela na stredné školy..
Na evidenciu a spracovanie informácií využíva program Proforient.

 

Voľba povolania