BEAGLE projekt Výchova o biologickej diverzite a zvyšovanie povedomia o živej prírode

„ ...narodil som sa prírodovedcom...“
Charles Darwin

Projekt BEAGLE je určený prioritne pre školy zo šiestich krajín Európy: zo Slovenska, Nemecka, Maďarska, Nórska a Veľkej Británie.

Každá škola bude realizovať jednoduchý monitorovací projekt pozorovania biologickej diverzity založený na sledovaní fenologických fáz  druhov stromov, ktoré sa bežne vyskytujú v partnerských krajinách a vystavovaní informácií na web stránku projektu. Dáta, ktoré budú školy zbierať, by mali  vykazovať jednotlivé rozdiely v priebehu vývinových štádií životných cyklov stromov počas roka v participujúcich krajinách. Dáta sa budú porovnávať  s historickými záznamami  a faktormi ako klimatické zmeny, na ktorých sa dajú demonštrovať ľudské vplyvy na prírodné prostredie. Monitorovací projekt fenologických fáz stromov je možné vhodne začleniť do učebných osnov rôznych vyučovacích predmetov, najmä zemepisu, prírodopisu a informatiky. Jednou z cieľových skupín projektu sú odborníci z oblasti biologickej diverzity, ktorých úlohou je analýza dát zozbieraných školami.

P4180001
bwd  Fotka 1/3  fwd